TERMS and CONDITIONS

Algemene voorwaarden:

Artikel 1- ALGEMENE CLAUSULE

Onze verkopen zijn onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden die voorrang hebben op gelijk welke andere voorwaarden vermeld in een ander document, uitgezonderd voorafgaande en schriftelijke afwijking uitgedrukt door de verkoper. Zelfs in dit laatste geval blijven de algemene voorwaarden geldig voor alle punten waarvoor geen uitdrukkelijke afwijking gespecifieerd is.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele betrekkingen tussen: De vennootschap Brainstorm Projects.

Hierna ook genoemd ‘de verkoper’.
En elke persoon die een aankoop verricht hierna genoemd ‘de koper’.

De koper geeft te kennen akkoord te gaan met de Algemene Verkoopsvoorwaarden alleen al door het feit een bestelling te plaatsen. Het feit dat de koper de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden niet in zijn eigen moedertaal ontving, doen geen enkele afbreuk aan de toepassing ervan.

Foto’s en illustraties bij producten zijn niet contractueel bindend. Indien er fouten in voorkomen dan kan de verantwoordelijkheid van de verkoper in geen enkel geval ingeroepen worden.

Artikel 2- VOLTREKKEN VAN HET CONTRACT

De op de site te koop aangeboden producten vormen, enkel en alleen door de gemanifesteerde wil van de koper om er aan te schaffen, op geen enkele manier een voorstel dat, aanleiding kan geven tot een contractuele verbintenis ander dan het bestellingproces beschreven hieronder.

Echter, volvoeren van het hieronder beschreven bestelproces verbindt de koper contractueel, de verkoper wordt pas geldig verbonden met de koper vanaf het verzenden van de bevestiging van de bestelling door de verkoper aan de koper zoals hierna uiteengezet en de geldige ontvangst van de betaling bevestigd door de aanbieder van de elektronische betaalservice, dan wel door ontvangst van de betaling door middel van bankoverschrijving.

Artikel 3- BESTELLING

Eenmaal de bestelling opgemaakt heeft de koper de mogelijkheid om de bestelde producten en de totale prijs van zijn bestelling te verifiëren. Hij kan, indien gewenst, zijn bestelling aanpassen. Van zodra de koper zijn bestelling bevestigt, verklaart hij zich akkoord met de bestelling en met de integrale Algemene Verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud. Hij heeft de mogelijkheid om zijn bestelbon af te drukken. Een gedetailleerde bevestiging van de bestelling zal verstuurd worden naar het e-mailadres dat de koper opgaf op het moment dat hij zijn bestelling plaatste. Deze bevestiging verduidelijkt het exacte te betalen bedrag en de leveringsmodaliteiten van de bestelling. Elke klacht omwille van mogelijke of veronderstelde onjuistheden van onze bevestigingsmail moet aankomen bij verkoper, op het volgende e-mailadres brainstormprojects@skynet.be

De koper aanvaardt dat de registratiesystemen voor de bestelling zijn aankoop en aankoopdatum geldig bewijzen.

De verkoper verbindt zich er toe om alle online bestellingen na te komen voor zover deze producten nog voorradig zijn of gefabriceerd kunnen worden.

De bestellingen en leveringen worden uitgevoerd in de volgorde van de gedane bestellingen.

Indien een product niet meer beschikbaar is, zal de verkoper de koper zo snel mogelijk via e-mail of telefonisch inlichten. De koper kan zijn bestelling dan annuleren of aanpassen.

De verkoper kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade die opgelopen wordt door het niet beschikbaar zijn van een product.

Buiten het Bedenkingrecht (zoals beschreven artikel 4) zal geen enkele gehele of gedeeltelijke annulering van de definitieve bestelling aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord door de verkoper.

Artikel 4- BEDENKRECHT

Conform de Belgische wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken en de bescherming en voorlichting van de consument, heeft de koper in de hoedanigheid van consument (hij die producten of diensten koopt voor niet-professionele doeleinden) gedurende een termijn van 7 werkdagen, te rekenen van de dag volgend op de levering van zijn bestelling, het recht om eventueel af te zien van zijn aankoop door de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Dit recht geldt niet voor professionele klanten.

Indien de aankoop betrekking heeft op gepersonaliseerde producten heeft de consument geen bedenkrecht.

Elke retour moet per e-mail gemeld worden en bevestigd bij de verkoper door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs binnen de termijn van 7 kalenderdagen. De retour wordt georganiseerd en betaald door de koper. In geen geval kan de verkoper geëist worden dat zij een retour organiseert waarvan de producten geannuleerd zijn onder het bedenkrecht.

Het bedenkrecht van de koper is ondergeschikt aan het terugsturen van de volledige levering, op alle mogelijke manieren, op risico van de koper, binnen een termijn van 3 werkdagen te rekenen vanaf het versturen van het aangetekend schrijven.

De producten moeten teruggestuurd worden in perfecte staat, in hun originele verpakking die ook in perfecte staat moet zijn, verplicht vergezeld van de oorspronkelijke leveringsbonnen.

De verkoper vergoedt binnen 30 dagen na het aangetekend schrijven het bedrag van de betrokken bestelling, voor zoverre het product of de producten teruggestuurd werd(en) in perfecte staat.

Teruggestuurde producten die onvolledig, beschadigd, bevuild zijn of zonder originele verpakking worden niet teruggenomen.

Na deze termijn van zeven dagen mag geen enkel product teruggestuurd worden zonder voorafgaande toestemming van de verkoper.

Artikel 5- KLACHTEN

De koper moet de staat van de goederen controleren op het moment van de levering en moet onmiddellijk aan de bezorger mededelen indien hij bezwaren heeft bij de staat van de geleverde goederen: conformiteit met de bestelling, geleden schade, … Artikelen die schade opgelopen hebben tijdens het transport zullen vervangen worden door de verkoper, zonder een kost aan te rekenen aan de koper, op voorwaarde dat de expliciete verklaring van de schade vermeld werd op de leverbon en dat de verkoper daarvan binnen de 3 dagen volgend op de leveringsdatum per aangetekend schrijven en met ontvangstbewijs.

Met uitzondering van verborgen gebreken zal na ontvangst van de goederen geen enkele klacht aanvaard worden die niet binnen de vooropgestelde termijn gemaakt wordt.

Voor elke eventueel gebrek, verborgen of duidelijk, mag niet door de koper getracht worden dit te herstellen. Hij ziet af van zelf tussen te komen of derden dit te laten doen.

Het behoort de koper toe om de echtheid van elk gebrek of vastgestelde anomalie te rechtvaardigen.
Hij zal de verkoper alle mogelijkheid laten om het defecte element of product te vervangen.

Artikel 6- GARANTIE

De begindatum van de wettelijke garantie (meebepaald de garantie bij verborgen gebreken en de garantie van non-conformiteit) is de leveringsdatum.

Elke omruiling of herstelling verlengt de oorspronkelijke garantie niet.

In geen enkel geval dekt de garantie schade die voorkomt door kracht, een ongeval, abnormale vochtigheid of warmte, een poging tot reparatie of andere vervormingen toegebracht aan het product.

Artikel 7- VERANTWOORDELIJKHEID

Buiten hetgeen vastgelegd is, alsook wat betreft verborgen gebreken en de verplichte garantie, is de verkoper niet gebonden om schadevergoedingen te betalen van welke aard dan ook, noch aan de koper, noch aan derden.

De verantwoordelijkheid van de verkoper kan niet bijkomend ingeroepen worden voor gelijk welke schade die de koper zou lijden ten gevolge van het gebruik van een product, anders dan datgene waarvoor bestemd is.

De verkoper stelt alles in werk om de informatie die beschikbaar is op de website juist en up-to-date te houden. Zij houdt zich het recht voor om deze te wijzigen, op elk moment, en zonder voorafgaandelijk bericht. Daarentegen kan ze de juistheid, precisie en volledigheid van de informatie op de site niet garanderen. Als gevolg daarvan wijst ze ook alle verantwoordelijkheid af wat betreft alle schade die voortvloeit uit de frauduleuze intrusie van een derden die informatie op de site verandert.

De verkoper wijst ook alle verantwoordelijkheid af voor schade ten gevolge van een virus dat informaticamateriaal beïnvloedt of gelijk welk ander materiaal, ten gevolge van het bezoeken van de site, het gebruik van de site, navigatie op de site, downloaden van elke inhoud, gegevens, tekst, afbeeldingen of bestanden die deel uitmaken van de site.

De verkoper licht haar kopers in, voor zover dat nodig is, dat de site links kan bevatten naar andere sites. De verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af wat betreft de inhoud van een gelinkte site of voor producten op gelinkte sites. De gelinkte site wordt beheerd door een operator onafhankelijk van de verkoper.

Artikel 8- AANBIEDINGEN, PRIJS EN AANPASSINGEN

Zonder melding van het tegendeel in de beschrijving van een product op de site zijn de aanbiedingen geldig zolang ze op de site staan. De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment de details van de aanbiedingen aan te passen alsook de prijzen.

Deze aanpassingen zullen geen invloed hebben op de verplichtingen van partijen betreffende bestellingen die voorafgaand bevestigd werden door de verkoper.

Artikel 9- BEWIJS

De partijen aanvaarden, in het kader van hun overeenkomst, de elektronische bewijsmiddelen (bv e-mail).
Niettegenstaande alle geschreven of op een andere manier geslagen bewijzen waar toe de koper toegang heeft, wordt overeengekomen dat de geïnformatiseerde registers, bewaard in de geïnformatiseerde systemen van de verkoper, zijn hostingmaatschappij of zijn betalingspartner, bewijs leveren van de communicaties, de inhoud van de bestellingen en het geheel van de transacties tussen de partijen.

Artikel 10- TOEPASBARE WETTEN EN BEVOEGDE JURISDICTIES

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de site of uit toepassing of de interpretatie van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden zullen uitsluitend geregeld worden door het Belgisch Recht.
Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd in geval van geschil.